Hangai University

хөтөлбөрийн хороо

Хангай дээд сургуулийн хөтөлбөрийн хороо нь хариуцсан ажлын хүрээнд бакалавр, магистрын сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, сайжруулах шинэчлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулан ажилладаг.

Хангай дээд сургуулийн хөтөлбөрийн хорооны бүтэц, зохион байгуулалт