Hangai University

Хангай Дээд Сургуулийн дэргэдэх “Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв”

Зорилго

Хангай дээд сургуулийн оюутан, төгсөгчдийг үр дүнтэй суралцах, идэвхтэй хөдөлмөрлөх, зорилготой амьдрахад нь дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Зорилт

  • Ажлын байрны талаар мэдээллийг оюутнуудад хүргэх
  • Төгсөгч оюутнуудын судалгаа гарган ажлын байрны санал тавих
  • Оюутнуудыг ажилд ороход бэлдэх, зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх