ХАНГАЙ ДЭЭД СУРГУЛЬ

ХАНГАЙ МСҮТ

АРВИСТ ХАНГАЙ ЕБС

ШИДЭТ ХААНТ УЛС ЦЭЦЭРЛЭГ

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

ХАНГАЙ КОЛЛЕЖ

2006 онд дээд
сургуулийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлагыг хангаж 5 жилийн хугацаатай итгэмжлэгдсэн.

ГЭРЧИЛГЭЭ

2012 онд байгууллагын хоёр дахь шатны магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлагыг ханган биелүүлсэн тул 10 жилийн хугацаатай магадлан магадлаг итгэмжлэгдсэн. Мөн БМИҮЗ-д ахиц дэвшлийн тайланг жил бүр гаргаж өгдөг.

ГЭРЧИЛГЭЭ

2013 онд хувийн их дээд сургуулиудаас хамгийн анх аттестатчилал хийлгэж онц үнэлгээтэй аттестатчилагдсан.

ГИНҮҮНЧЛЭЛИЙН БАТЛАМЧ

2015 онд Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн “Үндсэн гишүүн”-ээр батламжлагдсан.