ХАНГАЙ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН
ТӨГСӨГЧДИЙН ХОЛБООТӨГСӨГЧДИЙН ХОЛБОО

Хангай дээд сургуулийн төгсөгчдийн холбоо нь тус сургуулийн удирдах зөвлөлийн хурлаар (ТУЗ) анх 2005 оны 04 дугаар сарын 08-ны өдрийн №01 тоот шийдвэрийг үндэслэн байгуулагдсан.

ТӨГСӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ ЗОРИЛГО

Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлт, тэдний ажил олгогчдын сэтгэл ханамжийг тогтмол судалж, хөдөлмөрийн зах зээлд гарч буй өөрчлөлт, хандлагуудыг зөв мэдэрч, үйл ажиллагаандаа тусган, сургалтын хөтөлбөр, агуулгын чанарыг дээшлүүлэх явдал юм.

ТӨГСӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ БАГИЙН ГИШҮҮД:

Төгсөгчдийн холбооны тэргүүн: Хангай дээд сургуулийн төгсөгч, Инсур брэндийн дэд захирал Н.Бямбацэдэн

Нарийн бичгийн дарга: Хангай дээд сургуулийн төгсөгч, нягтлан бодох бүртгэлийн багш О.Долгормаа

Гишүүд:   Хангай дээд сургуулийн төгсөгч, Мэргэжлийн тэнхимийн эрхлэгч Н.Алтанжаргал


Хангай дээд сургуулийн төгсөгч, програм хангамжийн багш Б.Нямбаяр нар ажиллаж байна.

төгсөгчдийг мөШгөх судалгаа

ТӨГСӨГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА

ТӨГСӨГЧДӨӨС АВАХ ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУДАЛГАА

ТӨГСӨГЧДИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

ТӨГСӨГЧДИЙН НЭРЭМЖИТ СПОРТЫН БАГА НААДАМ

Төгсөгчдийн холбоо нь төгсөгчидтэй дараах байдлаар хамтран ажиллаж байна. Үүнд:

Ажил олгогч эрэлт хэрэгцээ суурилсан сургалтын хөтөлбөр
54%
Төгсөлтийн дараах мэргэжил дээшлүүлэх богино хугацааны сургалт
Web Designer 80%
Ажил олгогч эрэлт хэрэгцээ суурилсан сургалтын хөтөлбөр
54%
Төгсөлтийн дараах мэргэжил дээшлүүлэх богино хугацааны сургалт
Web Designer 80%