ХАНГАЙ ДЭЭД СУРГУЛЬ

ХАНГАЙ МСҮТ

АРВИСТ ХАНГАЙ ЕБС

ШИДЭТ ХААНТ УЛС ЦЭЦЭРЛЭГ

ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ

Тус сургуулийн  Эрдмийн зөвлөл нь 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд  профессор, багш нарыã эрдэм шинжилгээ  судалгааны ажилд 
оролцуулах, тэдний ажиллах нөхцөл, боломжийг дээшлүүлэх,  идэвхи санаачлагыг өрнүүлэх, урамшуулах, дэмжих зорилготой ажилла
ж, дараах  асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. 

Ø  Сургууль, багш нарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үндсэн чиглэлийг тодорхойлох  

Ø  Сургалт эрдэм шинжилгээний ажлын холбогдолтой дүрэм, журам бусад эрхийн акт, сургалтын стандарт, хөтөлбөр, хичээлийн тодорхойлолт зэргийг хэлэлцэж, санал дүгнэлт гаргах

Ø  Багш, оюутнуудын туурвисан бүтээлийг хэлэлцэн үнэлэлт дүгнэлт өгөх 

Ø  Эрдэм шинжилгээний ажлын тайланг хэлэлцэж үнэлэлт дүгнэлт өгөх

Ø  Судалгааны ажлын арга зүйн лекц зохион байгуулах

ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ ГИШҮҮП

Т. Цэнд-Аюуш, Доктор

Эрдмийн зөвлөлийн дарга

“Хангай” дээд сургуулийн захирал 

С.Төмөр-Очир, док, проф

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

“Хангай”дээд сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн дарга

Э.Равдан, док, проф

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

“Хангай” дээд сургуулийн Зөвлөх багш

Ц. Отгонбаяр, док  

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

“Хангай” дээд сургуулийн Зөвлөх багш

Ц. Цэрэнхүү, Док.

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

“Хангай” дээд сургуулийн Зөвлөх багш

Ц.Эрдэнэбат, док, проф

Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

Хангай дээд сургуулийн магистр, докторын сургалтын албаны дарга

Н.Алтанжаргал, магистр

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Хангай дээд сургуулийн мэргэжлийн тэнхимийн эрхлэгч