ХАНГАЙ ДЭЭД СУРГУУЛЬ

БОЛОВСРОЛ ХӨГЖЛИЙН ТҮЛХҮҮР

С.ТӨМӨР-ОЧИР

"ХАНГАЙ" ДЭЭД СУРГУУЛИЙН
ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

ХӨГЖИЛ, ДЭВШИЛ

Д.ЧИМЭДЦЭРЭН

"ХАНГАЙ" ДЭЭД СУРГУУЛИЙН
ЗӨВЛӨЛ

Т.ЦЭНД-АЮУШ

"ХАНГАЙ" ДЭЭД СУРГУУЛИЙН
ЗАХИРАЛ

ИРЭЭДҮЙН ЗОРИЛГО